Algemene voorwaarden

Definities:

ALV: Deze algemene voorwaarden. De laatste versie hiervan.

Verkoper: Woodpecker Campers B.V.

Koper: Contractuele wederpartij van Woodpecker Campers B.V.

Overeenkomst: elke  overeenkomst gesloten tussen de Verkoper en de Koper.

1.      Toepasselijkheid:

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, elke Overeenkomst en elke andere rechtsverhouding van de Verkoper en Koper.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper wijst de Verkoper uitdrukkelijk van de hand.
 3. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht blijven of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 4. Als de Verkoper niet consequent aandringt op strikte naleving van de Algemene Koopvoorwaarden, betekent niet dat de bepalingen niet van kracht zijn of dat de Verkoper het recht verliest om in andere situaties strikte naleving van de bepalingen te verlangen.
 5. Als een product wordt geleverd aan een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, betekent het accepteren van de offerte, het plaatsen van bestellingen en/of het geven van opdrachten dat de Koper afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden en de geldende Algemene voorwaarden accepteert.
 6. Afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen expliciet en schriftelijk overeengekomen te worden. Deze afwijkingen zijn niet van toepassing op latere rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Koper.

2.      Totstandkoming van offerte/ Overeenkomst:

 1. Offerte van Verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.
 2. De Verkoper biedt deals en/of prijsopgaven die na daarbij aangegeven termijn vervallen, tenzij anders is aangegeven in schriftelijke vorm.
 3. De Overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper wordt gevormd wanneer de Verkoper schriftelijk bevestigt dat het aanbod is geaccepteerd, of als er geen schriftelijke bevestiging wordt gegeven, wanneer de Verkoper begint met het uitvoeren van de Overeenkomst. Het betalen van de afgesproken aanbetaling wordt beschouwd als de acceptatie van het aanbod van de Verkoper door de Koper

3.      Levering

 1. De verwachte leverdatum van het voertuig is nooit een strikte deadline, maar een indicatie. De levertermijn begint nadat de Overeenkomst is gesloten, nadat de Verkoper alle vereiste gegevens van de Koper heeft ontvangen, en nadat alle nodige procedures zijn voltooid en de Verkoper de eerste termijn van de koopprijs heeft ontvangen.
 2. De levertermijn is gebaseerd op de werkomstandigheden die bekend waren op het moment van het sluiten van de Overeenkomst bij de Verkoper, evenals op een normale en tijdige levering van benodigde materialen door derden. Indien er buiten de controle van de Verkoper vertraging optreedt als gevolg van wijzigingen in de genoemde werkomstandigheden of vertraagde levering van materialen door derden, kan in overleg met de Koper de levertermijn indien nodig worden verlengd. De Koper heeft geen recht op schadevergoeding in geval van een verlengde levertermijn zoals zojuist genoemd.
 3. Het risico van het product wordt overgedragen aan de Koper op het moment van levering.
 4. De Verkoper heeft het recht om de verschuldigde prestatie(s) in delen uit te voeren.
 5. Indien de Verkoper het product op de locatie van de Koper levert, is de Koper verplicht om bij aankomst een grondig onderzoek van de goederen uit te voeren. In geval van vastgestelde schade of gebreken dient de Koper deze binnen 48 uur schriftelijk te melden aan de Verkoper. Indien er inderdaad sprake is van schade of gebreken, heeft de Koper geen recht op schadevergoeding of het opschorten van betaling.
 6. Het tonen van reeds geconstrueerde producten aan de Koper fungeert slechts als een indicatie en schept geen verplichting voor de Koper om het bestelde op dezelfde wijze uit te voeren. Eventuele afwijkingen kunnen in geen geval worden beschouwd als een nalatigheid van de Verkoper.
 7. Indien de levering van het object de vermoedelijke leverdatum overschrijdt, heeft de Koper het recht om de Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Indien de Verkoper binnen een termijn van acht weken na deze ingebrekestelling nog geen nieuwe leverdatum bekend heeft gemaakt, heeft de Koper het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder tussenkomst van een rechtbank.
 8. De Koper heeft geen recht op schadevergoeding van de Verkoper in geval van overschrijding van de (verwachte) leverdatum die is opgenomen in de koopovereenkomst. Bovendien kan de Koper gedurende de genoemde termijn van acht weken geen schadevergoeding eisen van de Verkoper, waarbinnen de Verkoper de mogelijkheid heeft om het voertuig alsnog aan de Koper te leveren.
 9. Indien de Koper niet in staat is om het product op de aangegeven leveringsdatum op te halen, behoudt de Verkoper het recht om gemaakte kosten, zoals stallingskosten, door te berekenen aan de Koper. Stalling kan buiten geschieden. De Koper draagt het volledige risico met betrekking tot diefstal of schade.

4.      Betaling:

 1. Alle prijzen de worden vermeld zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Eventuele wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere overheidsheffingen, evenals prijsstijgingen als gevolg van veranderingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en wisselkoersen, kunnen worden doorberekend in zowel de vastgestelde als niet-vastgestelde prijzen van zowel nieuwe als gebruikte producten. Indien de Verkoper na het sluiten van de Overeenkomst de afgesproken prijs verhoogt, heeft de Koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden na ontvangst van een dergelijke kennisgeving. De ontbinding dient binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving plaats te vinden.
 3. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, zal de Verkoper voor aanvang van uitvoeren van Overeenkomst 50% van de afgesproken prijs of de geschatte prijs als aanbetaling in rekening brengen. Het resterende bedrag van de prijs zal na voltooiing van de Overeenkomst worden gefactureerd in een eindafrekening. Indien het voertuig ook bij de Verkoper is aangeschaft, is de volledige betaling van het voertuig vereist bij akkoord op voertuig.
 4. Bezwaren met betrekking tot de factuurhoogte hebben geen invloed op de betalingsverplichting en schorten deze niet op.
 5. Indien de Koper niet binnen de gestelde termijnen aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 6. Bij het uitblijven van een (tijdige) betaling door de Koper zal de Verkoper een kosteloze betalingsherinnering verzenden, waarin de Koper de gelegenheid krijgt om de betreffende factuur onmiddellijk te voldoen. Indien de Koper na het verstrijken van deze termijn in gebreke blijft, is hij/zij verplicht om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten te betalen aan de Verkoper, in overeenstemming met het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten Stb.
 7. Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente zoals vastgesteld door de Nederlandse overheid. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand beschouwd als een volledige maand.
 8. In geval van niet (tijdige) betaling door een Koper handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, treedt de Koper na het verstrijken van de betalingstermijn direct in verzuim. De Koper is dan direct een boeterente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 9. Bij zakelijke transacties treedt de boeterente in werking bij betalingsachterstand zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist is. De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand beschouwd als een volledige maand.
 10. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de Koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de Koper aannemelijk maakt dat de Verkoper minder schade lijdt.2017.
 11. Indien de Koper failliet gaat, surseance van betaling verkrijgt of onder curatele wordt geplaatst, worden de verplichtingen van de Koper jegens de Verkoper en de vorderingen van de Verkoper direct opeisbaar.

5.      Annulering

 1. De Koper heeft te allen tijde de mogelijkheid om de Overeenkomst te annuleren, onder de voorwaarde dat dit uitsluitend schriftelijk geschiedt. Bij annulering worden echter kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn vastgesteld op 25% van de koopprijs van het geannuleerde. Bovendien is de Koper verplicht om alle kosten te vergoeden die de Verkoper reeds heeft gemaakt ten behoeve van de Overeenkomst, verminderd met de besparingen die de Verkoper als gevolg van de annulering heeft gerealiseerd. Indien de Koper nalatig is om binnen 14 dagen deze schadevergoeding te betalen, heeft de Verkoper het recht om de Koper schriftelijk mede te delen dat nakoming van de gesloten Overeenkomst wordt verwacht. In dat geval kan de Koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de Koper om deze schadevergoeding te betalen, is een betalingsverplichting zoals bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, waarvoor expliciet een betalingstermijn is overeengekomen. Het recht om te annuleren vervalt indien het aan te kopen object reeds door de Koper aan de Verkoper is geleverd.
 2. Indien de Koper niet, niet tijdig of ondeugdelijk voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, alsook in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Koper, wordt de Koper automatisch in verzuim geacht. Hierdoor heeft de Verkoper, zonder enige verdere ingebrekestelling, het recht om naar eigen keuze en zonder rechterlijke tussenkomst:
  1. De Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of ontbonden te verklaren, zonder dat de Verkoper gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding, garantie of andere verplichtingen; en/of
  2. De uitvoering van zijn verplichtingen jegens de Koper op te schorten.
  3. Dit alles doet geen afbreuk aan het recht van de Verkoper op vergoeding van schade, kosten en rente door de Koper. Bij ontbinding van de Overeenkomst door de Koper komen in ieder geval 50% van de reeds door de Koper betaalde bedragen te vervallen. Dit dient als compensatie voor de schade die de Verkoper heeft geleden en/of nog zal lijden.

6.      Uitvoering Overeenkomst:

 1. De Verkoper heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst in delen te doen, tenzij anders is overeengekomen. Dit betekent dat de Verkoper de bevoegdheid heeft om de goederen of diensten in afzonderlijke fasen te leveren of uit te voeren,
 2. De Verkoper het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten in het geval van onduidelijkheid aan de zijde van de Koper. Indien er onduidelijkheden of vragen zijn over de vereisten, specificaties of andere belangrijke aspecten van de Overeenkomst, heeft de Verkoper het recht om de uitvoering op te schorten totdat er schriftelijke goedkeuring van de Koper is verkregen. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat beide partijen een duidelijk begrip hebben van de verwachtingen en vereisten, voordat de uitvoering wordt voortgezet.
 3. De Koper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De Verkoper heeft het recht om werkzaamheden uit de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
 5. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. De uitvoering van de Overeenkomst wordt pas gepland nadat zowel de ondertekening van de Overeenkomst als de volledige betaling hebben plaatsgevonden. Deze vereisten zijn van essentieel belang voor de Verkoper om over te gaan tot het inplannen en starten van de uitvoering van de Overeenkomst.

7.      Wijziging in Overeenkomst:

 1. Indien er zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een noodzaak voordoet om aanpassingen te maken, zullen de betrokken partijen, namelijk de Koper en Verkoper, gezamenlijk overleg plegen om tot overeenstemming te komen.
 2. Een eventuele wijziging of aanpassing, zoals vermeld in artikel 7.1, kan van invloed zijn op de oorspronkelijk verwachte leveringsdatum. De Verkoper zal de Koper op de hoogte stellen van een bijgewerkte verwachte leveringsdatum. Het recht van de Koper op de oorspronkelijke leveringsdatum komt te vervallen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst leidt tot extra kosten of kostenbesparingen, zullen deze financiële consequenties worden doorberekend aan de Koper. Verkoper zal de Koper tijdig op de hoogte stellen van deze consequenties voordat ze van kracht worden. Financiële consequenties worden meegenomen in eindfactuur.
 4. De Koper heeft het recht om kostenverhogende omstandigheden, die voortvloeien uit wettelijke voorschriften, door te berekenen aan de Koper.

8.      Overmacht:

 1. Indien de uitvoering van een Overeenkomst wordt verstoord of verhinderd door overmacht, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst aan te passen, te ontbinden of uit te stellen. De Koper kan uit de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van overmacht geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.
 2. Opschorting, wijziging of ontbinding van de Overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de Koper niet van de verplichting tot betaling van hetgeen geleverd is en/of uitgevoerd is op het moment dat de overmachtssituatie zich voordoet.
 3. Overmacht wordt gedefinieerd als omstandigheden die buiten de controle van de Verkoper liggen en redelijkerwijs niet te vermijden zijn. Bovendien mogen beide partijen geen invloed hebben gehad op de overmacht situatie.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht het volgende verstaan: bedrijfsstoornissen bij de Verkoper of leveranciers, storingen in de energielevering, uitsluiting, overheidsmaatregelen, brand, waterschade, natuurrampen, overstromingen en andere weersomstandigheden die belemmerend werken, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, werkstakingen, bedrijfsbezetting, storingen in communicatiemiddelen, storingen in hard- en software, diefstalgevallen, evenals elke andere situatie die de normale bedrijfsvoering belemmert.

9.      Garantie:

 1. Verkoper hanteert een garantieperiode van 12 maanden voor de inbouw van de camper. Indien er binnen deze termijn gebreken optreden, zal Verkoper deze naar behoren herstellen.
 2. Deze garantie komt te vervallen indien:
  1. Het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud.
  2. Er zonder schriftelijke toestemming van Verkoper wijzigingen zijn aangebracht.
  3. De producten verhuurd zijn of aan derden zijn verhuurd geweest.
  4. Het gebrek te wijten is aan normaal gebruik of gebruikelijke slijtage.
  5. De Koper de Verkoper onvoldoende gelegenheid heeft geboden om het gebrek te verhelpen.
  6. Er sprake is van een achterstallige betaling.
 3.  Kleine kleurafwijkingen binnen redelijke grenzen bij door de Verkoper verstrekte stalen kunnen niet leiden tot aanspraak op herstel, vervanging, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding.
 4. In de inbouw van de camper maakt de Verkoper gebruik van hout. Hout kan inherent eigenschappen vertonen, zoals uitzetting, krimp en kromtrekking. Tenzij deze eigenschappen buitensporig zijn, kunnen zij niet worden beschouwd als gebreken van het product, en verlenen zij de Koper geen recht op vervanging, herstel, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Bij aankoop van een voertuig bij de Verkoper geldt een garantieperiode van 3 maanden.
 6. Uitsluitend de Koper kan aanspraak maken op garantie bij de Verkoper; derden zijn hiervan uitgesloten.
 7. Geen garantie wordt verleend in de volgende gevallen:
 8. Noodreparaties die op verzoek van de Koper zijn uitgevoerd.
 9. Schade veroorzaakt door natuurrampen.
 10. Indien de Koper de intentie heeft om de schade in het buitenland te laten repareren, dient hij de Verkoper hiervan in kennis te stellen. In een dergelijk geval zal vergoeding van de herstelkosten plaatsvinden op basis van het prijsniveau dat gehanteerd wordt binnen de onderneming van de Verkoper. Deze vergoeding zal echter nooit de daadwerkelijk gemaakte kosten overschrijden.
 11. De Koper dient de Verkoper binnen 30 dagen na het constateren van het gebrek op de hoogte te stellen van het gebrek en de wijze waarop dit is ontstaan. De Verkoper zal vervolgens beslissen of het gebrek wordt hersteld of vervangen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
 12. De onderdelen of materialen die overblijven na een reparatie- of herstelopdracht worden eigendom van de Verkoper.

10.  Eigendomsvoorbehoud:

 1. De Verkoper behoudt het eigendom van de geleverde goederen totdat de Koper voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. Er is geen sprake van betalingsachterstand ten opzichte van de Verkoper.
  2. De Koper komt alle verplichtingen uit deze Overeenkomst of andere overeenkomsten na.
 2.  Gedurende de periode waarin het eigendom nog niet is overgedragen, dient de Verkoper de uiterste zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de goederen. De Verkoper is verantwoordelijk voor het onderhoud van de geleverde goederen op eigen kosten. Na de feitelijke levering draagt de Koper volledige verantwoordelijkheid en risico met betrekking tot de geleverde goederen.
 3. Zolang er een eigendomsvoorbehoud rust op de geleverde goederen, is de Koper niet bevoegd om deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
 4. Zolang er een eigendomsvoorbehoud rust op de geleverde goederen, is de Koper niet gerechtigd om deze buiten zijn normale bedrijfsactiviteiten te bezwaren. Indien de Koper de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen zonder toestemming van de Verkoper bezwaart, wordt het volledige bedrag van de koopprijs direct opeisbaar.
 5. In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is de Koper verplicht de Verkoper onmiddellijk schriftelijk en mondeling op de hoogte te stellen.
 6. Indien de Verkoper geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde goederen vermengd, vervormd of samengevoegd zijn, is de Koper verplicht om de nieuwgevormde goederen aan de Verkoper te verpanden.
 7. Zodra de Verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, heeft zij het recht om de geleverde goederen terug te nemen. De Koper stemt ermee in dat de Verkoper de locatie betreedt waar de goederen zich bevinden.
 8. In alle gevallen waarin de Verkoper een beroep moet doen op het eigendomsvoorbehoud, heeft de Verkoper het recht om de ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk te behouden als compensatie voor geleden of nog te lijden schade.

11.  Intellectueel eigendom:

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder modellen, tekeningen, afbeeldingen, plannen, documenten, werktuigen, ontwerpen en technische beschrijvingen, die zijn gecreëerd door de Verkoper, blijven te allen tijde eigendom van de Verkoper. Het is niet toegestaan om deze materialen geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te tonen aan derden of op welke andere manier dan ook openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper. Indien een offerte niet leidt tot een Overeenkomst, is de Koper verplicht deze materialen te vernietigen.

12.  Aansprakelijkheid:

 1. De aansprakelijkheid van de Verkoper strekt zich enkel uit tot schade die voortvloeit uit tekortkomingen aan de zijde van de Verkoper.
 2. De Verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade of inkomstenderving, ongeacht de oorzaak ervan.
 3. De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door ernstige nalatigheid van derden.
 4. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van goederen die door de Verkoper ter beschikking zijn gesteld aan de Koper.
 5. Eventuele schade aan het voertuig of verzwakking ervan valt buiten de aansprakelijkheid van de Verkoper. De Koper verleent toestemming voor eventuele aanpassingen aan het voertuig. Schade waarvoor de Verkoper aansprakelijk kan worden gesteld, dient binnen 14 dagen te worden gemeld.
 6. Het stallen van het voertuig bij de Verkoper of bij bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de Verkoper of Koper geschiedt geheel op eigen risico van de Koper.
 7. Mocht de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt bij de aangesloten verzekering van de Verkoper, vermeerderd met het eigen risico dat de Verkoper volgens de verzekering draagt. Indien er geen vergoeding wordt uitgekeerd door de verzekering aan de Verkoper, is de Verkoper alleen verplicht om 50% van het nettobedrag van de factuur voor geleverde goederen of uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden.
 8. De Verkoper maakt gebruik van gecertificeerde producten waarvan de certificaten of testrapporten zijn afgegeven door gerenommeerde instanties zoals de RDW, de TÜV of andere Europese keuringsinstanties. Het is belangrijk op te merken dat de Verkoper niet verantwoordelijk kan worden gehouden indien het RDW-keuringsstation, waar de Koper de camper ter keuring aanbiedt, deze certificaten of testrapporten niet erkent. Bovendien kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van de keuring en de beoordeling door het RDW-keuringsstation.

13.  Klachten:

 1. De Koper heeft de verplichting om de geleverde goederen bij ontvangst te onderzoeken om vast te stellen of deze voldoen aan de Overeenkomst.
 2. Eventuele reclamaties dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, of in geval van niet-zichtbare gebreken binnen twee weken na ontvangst. Het bestaan van eventuele gebreken geeft de Koper geen recht om (een deel van) de betaling op te schorten.
 3. Vorderingen en verweren die gebaseerd zijn op feiten die zouden rechtvaardigen dat de geleverde goederen niet voldoen aan de Overeenkomst, verjaren één jaar na de ontvangst van de goederen.
 4. Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de Overeenkomst, is de Verkoper naar eigen keuze slechts verplicht om het ontbrekende te leveren, de geleverde goederen te herstellen of de geleverde goederen te vervangen.

14.  Toepassing recht:

 1. Het toepassingsgebied van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Op alle juridische verhoudingen waarbij de Verkoper betrokken is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die tussen de Verkoper en de Koper ontstaan, zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
 Neem contact op